Adresboek

Begeleiding van overheidsbedrijven bij energie-efficiënt maken van gebouwen Levering groene energie Kennisnetwerk gebouwen en energie
Havenlaan - Koninklijk Pakhuis, 86C | Brussel | België | * sf@veb.be | ( 0476785253
Het VLIZ fungeert als coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ bouwt het Vlaams Marien Data- en Informatiecentrum uit en zet het schip de Zeeleeuw in voor oceanografisch onderzoek.
InnovOcean, Wandelaarkaai 7 | Oostende | Belgium | * jan.mees@vliz.be | ( 059 34 21 30
VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. VIGeZ levert strategieën, advies, ondersteuning bij implementatie en opleiding aan gezondheidswerkers en professionals. Aan iedereen die bezig is met gezondheidspromotie en ziektepreventie. Zowel praktijkwerkers als beleidsmakers. VIGeZ werkt samen met Logo's en de Medisch Milieukundigen aan een gezonder Vlaams milieu. Meer info op www.mmk.be
Gustave Schildknechtstraat 9 | brussel | België | * mart.verlaek@vigez.be | ( 02 422 49 49
VSWB vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met zetel te 2400 Mol, Boeretang 200. Het heeft de missie om de introductie en toepassing van de brandstofcel- en de waterstoftechnologie in de diverse toepassingsgebieden te promoten en te ondersteunen. VSWB vzw geniet de ondersteuning van de Vlaamse overheid in het kader van het project Thematische Innovatiestimulering (TIS) van het IWT.
Boeretang 200 | MOL | Belgium | * gilbert.vanbogaert@vito.be | ( 014/335911
Vlaams Steunpunt en Informatiecentrum inzake composteren, compostgebruik en afvalarm groenbeheer. Kwaliteitscontrole op compost. Coördinatie van de compostmeesterwerking.
Kan. De Deckerstraat 37 | Mechelen | Belgium | * info@vlaco.be | ( 015 451 370
De wegwijzer van en naar het bouwbedrijf in Vlaanderen met een focus op bouw, energie en milieu Bijna 9.000 bouwbedrijven zijn in Vlaanderen aangesloten bij de Confederatie Bouw. Aldus is de Vlaamse Confederatie Bouw de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen.
Lombardstraat 34-42 | Brussel | België | * jochen.vercruysse@vcb.be | ( 025455749
De Vlaamse Overheid controleert en ziet via handhaving toe op de naleving van de milieuregelgeving. Een belangrijke manier waarop de Vlaamse Regering gestalte geeft aan dit handhavingsbeleid is door het systematisch overleg met al de overheden die bevoegd zijn op het vlak van de milieuhandhaving. De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) ondersteunt het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering in deze taken. De VHRM zal de Vlaamse Regering bijstaan bij het toezicht op de coördinatie en de inhoudelijke vormgeving van het milieuhandhavingsbeleid. Dit zal de VHRM doen op 3 vlakken: 1. Het adviseren van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de handhaving van het Vlaamse milieurecht. 2. Fungeren als motor voor het afsluiten van milieuhandhaivngsprotocollen tussen de verschillende actoren in de milieuhandhaving. 3. Het coördineren van de jaarlijkse opmaak van enerzijds het milieuhandhavingsrapport en anderzijds het milieuhandhavingsprogramma.
Koning Albert II-laan 20 bus 15 | Brussel | België | * info@vhrm.vlaanderen.be | ( 02/553.85.82
Samen investeren in de open ruimte in Vlaanderen Door de (her)inrichting van landbouw-en natuurgebied vrijwaart en verbetert de VLM de open ruimte. Om de kwaliteit van de open ruimte te verzekeren, ziet ze toe op de naleving van het mestdecreet en moedigt ze landbouwers aan om beheersmaat-regelen uit te voeren die de natuurwaarde van hun gronden verhogen. De VLM stuurt en optimaliseert het gebruik van geografische informatiesystemen en draagt zo bij tot het digitaal in kaart brengen van Vlaanderen.
Gulden Vlieslaan 72 | Brussel | België | * anke.vander.stuyft@vlm.be | ( 02/543.72.00
VMD wil als actieve en dynamische interdisciplinaire vereniging van milieudeskundigen een breed klankbord vormen voor de realisatie van het milieubeleid zoals het door de overheden in samenspraak met de diverse milieu-actoren wordt gerealiseerd.
Kortrijksesteenweg 1007 | GENT | Belgium | * info@vmd.be | ( 09 324 40 44
De VMM heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid door het voorkomen, beperken en ongedaan maken van schadelijke effecten voor watersystemen, verontreiniging van de atmosfeer en het rapporteren over de toestand van het leefmilieu en tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid. De VMM is een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid en behoort tot het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.
Dr. De Moorstraat 24 -26 | Aalst | België | * n.vancauter@vmm.be | ( 053 726 211