Trion PuriTec Consulting & Engineering (ontwerp/optimalisatie waterzuiverings- en slibverwerkingsinstallaties)

Terug naar filteroverzicht

Contact

Minnedreef 12
2920
Kalmthout
03 6857714 of 0031 6 27052687
m.scholler@puritec.nl
https://www.linkedin.com/in/michiel-schöller-msc-8bba2881

Omschrijving activiteiten

Lead/Senior Waterzuivering en Slibbehandeling Technoloog ((Duurzaam) Procesontwerp + optimalisatie Specialist)

De heer Schöller heeft 37 jaar ervaring met (duurzaam) ontwerp en optimalisatie van waterzuivering en slibbehandeling installaties voor de industrie en (semi) overheid in Nederland, West- en Oost Europa, Azië en Zuid Amerika. Ook heeft hij ruime ervaring met drinkwaterprojecten in Azië.

Zijn activiteiten omvatten studies, laboratorium- en proefinstallatieonderzoek, evaluatie, optimalisatie, basis- en detail-, proces- en apparatuur- ontwerp en engineering, kostenramingen, leveranciersselectie, in bedrijfstelling, trainingen, garantiemetingen en trouble shooting. Hij is verantwoordelijk voor acquisitie, uitvoering en supervisie van kleine tot zeer grote projecten (investering € 50.000 - € 160.000.000,-), zowel individueel als (technisch inhoudelijk) leider in grote ontwerp teams.

De heer Schöller is een flexibele, gedreven, klant- en doelgerichte persoon met een goede gezondheid. Hij is gemakkelijk in de omgang met mensen van uiteenlopende achtergrond, en houdt terdege rekening met de belangen van de diverse betrokken partijen. Hij heeft een gedegen vakkennis, een praktisch technische instelling, is analytisch sterk en heeft oog voor zowel de hoofdlijnen als voor de details. Hij houdt van goed werk afleveren en tevreden klanten, is een enthousiaste team speler en sterke technisch inhoudelijke leider.

Producten en diensten

 • water
  • thermische behandeling afvalwater met veel zout
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • denitrificatie
    • ionenwisselaars
    • magnetische ontkalkers
    • membraanfilters
    • zandfilters
   • chemicaliën
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
    • ontharding
    • ontijzering
    • ontzilting
    • precipitatie
   • desinfectie
    • chlorering
    • elektrolyse
    • ozonbehandeling
    • UV-behandeling
    • chloordioxide
   • distributie
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • riolering
   • aanleg
   • inspectie
   • materiaal
    • afsluiters
    • coatings
    • collectoren
    • doorsteekbuizen
    • liners
    • modelleringssoftware
    • pompen en ventielen
    • rioleringsbuizen
    • tanks
   • reiniging
   • renovatie
  • slibbehandeling
   • producten
    • filterdoeken
    • platen
    • toevoegstoffen
     • elektrolyten
     • indikmiddelen
     • kalk
   • slibdroging
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
     • aërobe stabilisatie
     • compostering
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibvalorisatie
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
    • storten
     • stortplaats
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
    • thermisch conditioneren
  • wateranalyse
   • diensten
    • erkend laboratorium grondwater
    • erkend laboratorium water
   • producten
    • analyse-apparatuur
    • biosensoren
    • labo-uitrusting
    • labosoftware
    • monsternametoestellen
    • pH-meters
    • turbiditeitsmeters
   • stoffen en parameters
    • andere
    • BOD
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • druk
    • fenolen
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • microbiologische
    • NH3
    • niveau
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
    • TOC
    • toxiciteitsmetingen
    • turbiditeit
    • viscositeit
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
     • airlift reactor
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • SHARON proces (anoxisch)
     • UCT-BCFS
    • adsorptie en actief-slib
     • PACT systeem
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
     • drager: zand, klei of lava
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
    • macro-organismen
     • mosselbank (zout water)
    • micro organismen
     • algenvijver
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
    • Thermofiele aërobe afbraak
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
    • elektrocoagulatie
     • elektrocoagulatie
    • elektrolyse
     • (membraan-)elektrolyse
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • extractie
     • extractie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • ontgiftiging
     • ontgifting
    • ONO
     • ontgiftigen, neutralisatie en slibontwatering
    • oxidatie
     • wet air oxidation en superkritische wateroxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • kristalisatie
     • pelletkristallisatie
      • korrelreactor
    • membraanprocessen
     • elektrodialyse
     • microfiltratie
     • nanofiltratie
     • omgekeerde osmose
     • pertractie
     • pervaporatie
     • ultrafiltratie
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • snijden
     • malen
      • snijrooster
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • thermische zuivering
     • distillatie
      • distillatie
     • koelen
      • lucht- of waterkoeler
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
     • verdampen
      • indampen
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • producten
    • beluchters
    • bezinkingsbevorderende
    • bodemafschrapers
    • centrifugebevorderende
    • compressoren
    • doseerders
    • filtermateriaal
    • flotatiebevorderende
    • nutriënten
    • pH-regelende
    • pompen
    • reservoirs
    • roerders
    • slurrypompen
    • sturingsapparatuur
    • vijzelpompen
    • zuurstof

Extra info

Bedrijfsvorm en Ervaring

In 2000 richtte hij zijn eigen ontwerp & engineering bureau PuriTec op, na 16 jaar ervaring te hebben opgedaan bij de Amerikaanse Engineering Contractor Raytheon (voorheen Badger) en Royal HaskoningDHV. In 2004 richtte hij met 2 ervaren collega’s Consultancy & Engineering bureau TRIONpartners BV op, en doopte zijn eigen bedrijf Trion PuriTec Consulting & Engineering.


Ervaring op de gebieden:

- Afvalwater- en slibbehandeling (zowel fysisch chemisch als anaeroob, anoxisch en aeroob biologisch);

- Proces- en drinkwaterzuivering (ketelvoeding water, condensaat, koelwater, proceswater, drinkwater);

- Bronnenonderzoek en proces geïntegreerde water- en/of stoffenterugwinning en behandeling;

- Terugwinning van waardevolle verbindingen en/of water van (deel)stromen;

- Zeer uitgebreide kennis en ervaring met (zware) metalen en anion terugwinning & behandeling inclusief “exoten”, alsmede met verwijdering van dioxinen, furanen, PCB’s en PAK’s;

- Zuivering verontreinigd grondwater bij bodemsaneringsprojecten;

- Water gerelateerde energie besparing/terugwinning;

- Scaling en corrosie bestrijding;

- Afgas en rookgasbehandeling, en stankvoorkoming/bestrijding.


Branches:

 • (Minerale en plantaardige) olie raffinaderijen;
 • Petrochemische & chemische industrie;
 • Afvalverwerkende industrie, afval- en slibverbrandingsinstallaties;
 • Water/zuiveringsschappen en drinkwaterbedrijven;
 • Olie & steenkool gestookte centrales;
 • Erts- en metaal verwerkende industrie;
 • Voedingsmiddelen industrie;
 • Ministeries, Provincies en Gemeenten.
 • Engineering contractors, waterzuivering bouwaannemers, constructiebedrijven, consultants.

Verantwoordelijkheden:

- Opzet, begeleiding en uitvoering laboratorium en proefinstallatie onderzoek

- Conceptueel- , basis- , (en supervisie van) detail ontwerp en engineering;

- Investering- en bedrijfsvoeringkostenramingen voor de verschillende engineering fasen;

- Technisch inhoudelijke leider van ontwerpteams;

- In bedrijfstelling, optimalisatie en training bedienend personeel;

- Onderhandelingen met aannemers en vergunningverlenende instanties;

- Maken van (wetenschappelijke) artikelen en (houden van) presentaties in Nederlands, Engels en Duits.