Platform Milieuprofessionals

Terug naar filteroverzicht

Omschrijving activiteiten

Het Platform Milieuprofessionals is een netwerk van ervaren zelfstandige/freelance milieuexperten op het vlak van administratie (wet- en regelgeving, training), technische oplossingen (praktijk) en beleidsondersteuning (studies) in de volgende domeinen: (oppervlakte)water, afvalwater(zuivering), bodem(sanering), lucht, afval, energie, duurzaam ondernemen, …

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtzuivering
   • geur
 • diensten
  • hydrologisch onderzoek
  • software
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
  • ruimtelijke ordening
   • vergunningen
    • bouwvergunning
  • preventie
   • emissiepreventie
    • water
  • MER
   • MER-deskundige
   • erkend deskundige
    • water
    • fauna en flora
  • educatie
   • natuur
   • milieu
  • advies
   • vergunningen
   • subsidies
   • milieuwetgeving
   • milieutechnologie
   • milieumanagement
   • extern milieucoördinator
   • duurzame ontwikkeling
   • milieu-audits
    • ISO14000
    • EMAS
    • begeleiding
 • bodem
  • bodemsanering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische waterzuivering aeroob
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • waterzuivering
   • fysische zuivering
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • flotatie
     • flotatie
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • bezinken
     • zandvangers
     • lamellenbezinker
     • bezinkingsbekken
    • adsorptie
     • actieve kool
   • chemische zuivering
    • precipitatie
     • precipitatie
    • ONO
     • ontgiftigen, neutralisatie en slibontwatering
    • ontgiftiging
     • ontgifting
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
    • coagulatie
     • coagulatie
   • biologische zuivering
    • adsorptie en actief-slib
     • PACT systeem
    • biofilm op drager
     • drager: PUR schuim
     • biorotor
    • actief slib
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • airlift reactor
     • actief slib tank
     • actief slib met nutriëntverwijdering
  • wateranalyse
   • stoffen en parameters
    • toxiciteitsmetingen
    • BOD
   • producten
    • biosensoren
  • slibbehandeling
   • slibvalorisatie
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe stabilisatie

Extra info

Het Platform Milieuprofessionals (PMP) is een netwerk van ervaren zelfstandige experten actief in diverse milieudomeinen. De leden van PMP bieden hun diensten aan aan zowel private ondernemingen, overheidsdiensten en particulieren.