Linde Gas Benelux BV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Havenstraat 1
3115HC
Schiedam
+32 2 257 88 49
paul.zaadnoordijk@linde.com
http://linde-gas.be

Omschrijving activiteiten

Vullen en beheren van vaste gashouders (tanks) ten behoeve van vloeibaar gemaakte gassen: lachgas, zuurstof, stikstof, kooldioxide, argon. De levering en aansluiting van gasflessen bij klanten in België.

Producten en diensten

  • energie
    • elektriciteit
      • diensten
        • engineering
        • keuring elektrische installaties
        • metingen
          • cos phi
          • elektriciteitsverbruik
          • harmonischen
        • peakshaving
        • studies
      • distributeur
        • gemengde intercommunale
        • zuivere intercommunale
      • producent
        • gasturbines
        • kerncentrale
        • pompturbines
        • thermische centrale
        • turbo-jet centrale
        • waterkrachtcentrales
      • producten
        • alternatoren-generatoren
        • batterijen
        • batterijladers
        • brandstofcellen
        • elektrische uitrusting
          • isolatoren
          • kabels
          • meet-, regel- en controle-instrumenten
          • noodstroomvoedingen
          • transformatoren
        • noodstroomvoedingen
    • energieadvies
      • beleidsstudies
      • energiestatistieken
      • rationeel energiegebruik
        • advies WKK
        • energie-audit
        • proces-optimalisatie
    • explosiebeveiliging
      • breekplaten
      • detectoren
      • explosiepanelen
      • isolatiesystemen
      • onderdrukkingssystemen
    • fossiele brandstoffen
      • aardgas
        • branders
        • distributie
        • installaties
        • ketels
        • low-NOx branders
        • meters
        • transport
      • L.P.G.
      • petroleum
        • additieven
        • branders
        • dampretoursystemen
        • erkend installateur
        • installaties
        • ketels
        • leverancier
        • low-NOx branders
        • raffinage
        • tanks
      • propaan
        • butaan
          • branders
          • erkend installateur
          • installaties
          • ketels
          • leverancier
          • low-NOx branders
          • tanks
      • steenkool
        • branders
        • installaties
        • ketels
        • kolenbehandeling
        • kolenvergassing
        • leverancier
        • low-NOx branders
    • hernieuwbare energie
      • biomassa
        • biodiesel
          • productie
        • biogas
          • verbrandingsinstallaties
        • hout
          • brandhout
          • houtbehandelingsinstallaties
          • houtvergassing
          • verbrandingsinstallaties
        • mest
        • stortgas
          • verbrandingsinstallaties
      • geothermische
        • energie-opslag in aquifers
        • toebehoren
        • warmtepompen
        • warmtewisselaars
      • waterkracht
        • advies
        • engineering
        • getijdenenergie
        • micro waterkrachtcentrales
        • pijpleidingen
        • turbines
      • windenergie
        • advies
        • engineering
        • onderdelen (schoepen, masten,...)
        • windturbines
          • horizontale as
          • vertikale as
          • waterpompen
      • zonne-energie
        • fotovoltaïsche zonne-energie
          • installaties
          • zonnecellen
          • zonnepanelen
        • thermische zonne-energie
          • installaties
          • toebehoren
          • warmteopslag
          • warmtetransport
          • zonneboilers
          • zonnepanelen
    • isolatie
      • isolatiematerialen
        • energiezuinige beglazing
        • kunststoffen
          • andere materialen
          • glaswol
          • polystyreen
          • PUR
          • rotswol
        • natuurlijke
          • andere materialen
          • kurk
          • papier
    • koeling
      • absorptiekoelmachines
      • airconditioning
      • compressiekoelmachines
      • engineering
      • koelinstallaties
    • nucleaire energie
    • overige producten
      • chemicaliën
      • compressoren
      • condensatoren
      • meet- en regelapparatuur
      • piping
      • pompen
      • schakelborden
      • turbines
      • ventilatoren
      • warmterecuperatiesystemen
        • koeltorens
    • verlichting
      • diensten
        • verlichtingsstudies
      • producten
        • energiezuinige armaturen
        • luxmeters
        • spaarlampen
    • verwarming
      • branders
      • convectoren
      • ketels
      • radiatoren
      • regelapparatuur
      • vloerverwarming
    • WKK
      • gasturbines
      • motoren
      • studie en advies
  • diensten
    • aanleg van peilputten
    • beschrijvend bodemonderzoek
    • bodembeheerorganisatie
    • bodemmonsteranalyse
    • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
    • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
    • erkend laboratorium
    • erosie-preventieonderzoek
    • geologisch onderzoek
    • grondboringen
    • grondwateranalyse
    • hydrologisch onderzoek
    • oriënterend bodemonderzoek
    • sonderingen
    • advies
      • communicatiebeleid
      • duurzame ontwikkeling
      • energietechnologie
      • energiewetgeving
      • extern milieucoördinator
      • grondverzet
      • milieu-audits
        • begeleiding
        • EMAS
        • erkend milieuverificateur
        • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
        • ISO14000
      • milieumanagement
      • milieutechnologie
      • milieuverzekeringen
      • milieuwetgeving
      • subsidies
      • vergunningen
    • beurzen
      • milieu
    • bodembeheerrapport
    • brownfieldontwikkeling
    • corrosie
      • advies
      • erkend deskundige bodemcorrosie
    • educatie
      • energie
      • milieu
      • natuur
      • veiligheid
    • financiëringsprogramma
    • gemeentelijke plannen
      • heritage resource planning
      • milieubeleidsplan
        • begeleiding
        • opmaak
      • natuurontwikkelingsplan
        • begeleiding
        • opmaak
    • MER
      • erkend deskundige
        • bodem
        • fauna en flora
        • geluid en trillingen
        • klimaat
        • licht, warmte en straling
        • mens
        • monumenten en landschappen
        • water
      • MER-coördinator
      • MER-deskundige
    • mobiliteit
      • mobiliteitsstudies
      • verkeersgeleidingssystemen
    • monumentenzorg
      • restauratie en renovatie
      • studie en advies
    • natuurbeheer
      • natuurreservaat
      • vogelopvangcentrum
      • wegbermbeheer
    • opslag en logistiek
      • stoffen
        • gevaarlijke stoffen
        • vaste brandstoffen
        • vloeibare brandstoffen
      • uitrusting
        • ADR-parking
        • ADR-transport
        • IMDG-magazijn
        • tankenpark
    • overheidsinstellingen
    • preventie
      • afvalpreventie
      • beste beschikbare technologie
      • ecodesign
      • emissiepreventie
        • bodem
        • lucht
        • water
      • good housekeeping
      • grondstofbesparing
      • levenscyclusanalyse
      • verpakkingen
    • ruimtelijke ordening
      • plannen van aanleg
      • vergunningen
        • bouwvergunning
        • verkavelingsvergunning
    • software
      • afvalbeheer
      • energie-installaties
      • GIS-toepassingen
        • basiskaarten
        • luchtfoto's
        • orthofoto's
        • terreinmodellen
      • milieubeheer
      • milieuvergunningen
      • proces-optimalisatie
      • warmtestudies
    • veiligheid
      • ARAB-deskundige
        • elektrische installaties
        • recipiënten voor gassen
        • toestellen onder druk
      • bioveiligheidscoördinator
      • calamiteitenbegeleiding
      • erkend milieudeskundige
        • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
        • niet-ioniserende stralingen
      • erkend technicus stookolietanks
      • opmaak noodplannen
      • risico-analyse
      • VR-coördinator
        • VR-deskundige
    • verzekering
      • milieuaansprakelijkheid
    • emissiehandel
      • aankoop emissierechten
      • opstelling monitoringplan
      • strategiebepaling
      • studies