Deskundige milieu

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 19/04/2023

Stad Dendermonde overkoepelt de stad, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 46 000 Dendermondenaars en 1 300 collega’s bundelen we onze krachten om van Dendermonde een bruisende stad te maken. Stad Dendermonde wil zijn klantgerichtheid maximaliseren en daarnaast het personeel stimuleren in hun job door middel van betrokkenheid, uitdaging, creativiteit en innovatie. We willen ons ontwikkelen tot een organisatie waar de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers die met veel goesting hun taken tot een goed einde brengen. Die elkaar stimuleren en motiveren om steeds beter te doen door zelf het stuur in handen te nemen.

Al 3 jaar op rij is stad Dendermonde een baanbrekende werkgever. We willen dat onze medewerkers slimmer en groener onderweg zijn. Bovendien staat een goede werk-privébalans en de mogelijkheid tot thuiswerken bij ons centraal.

Deskundige milieu

Stad Dendermonde is op zoek naar een deskundige milieu en organiseert een aanwervingsexamen voor deze voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Rol in de organisatie

Als deskundige milieu sta je samen met je collega’s in voor de beoordeling van omgevingsvergunningen met een milieuluik. In hoofdzaak gaat het om de ingedeelde inrichtingen of activiteiten die opgenomen worden in de indelingslijst van Vlarem II. Je toetst de aanvragen en meldingen aan de relevante wetgeving. Ook maak je een inschatting van de mogelijke impact en hinder van deze activiteiten op het leefmilieu, de omgeving en de mensen. Je formuleert daarover een duidelijk advies met bijhorende voorwaarden om de impact en hinder zoveel mogelijk te beperken. Jouw advies wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Je gaat in gesprek met de aanvrager over je advies en de voorwaarden. Om de naleving van de opgelegde voorwaarden van nieuwe aanvragen of meldingen en van bestaande vergunningen te controleren, ga je ter plaatse kijken. Verder geef je in het kader van andere procedures advies aan interne en externe partners (andere diensten van de stad, bedrijven, particulieren, andere besturen …). Dit met betrekking tot afval, bodem, geluid, mest, water, lucht … Deskundige milieu B1-B3 Aanwerving Informatiebrochure deskundige milieu – aanwerving p.2—4 Je staat als deskundige milieu ook in voor de handhaving van de regelgeving rond milieuhinder (opgesomd in het handhavingsdecreet). Om deze taak te kunnen uitvoeren slaag je voor de opleiding Lokaal milieutoezichthouder van de OBAC. Deze intensieve opleiding volg je tijdens de werkuren. Je volgt daarnaast onverwachte gebeurtenissen en meldingen op aan de hand van plaatsbezoeken en beperkte staalafnames op het terrein. Een goede technische kennis, maar ook een gezonde dosis assertiviteit en pragmatisch handelen staan hierbij centraal. Verder sta je ook in voor de volledige opvolging van de vooropgestelde procedures. Op basis van je opgebouwde expertise geef je relevante input die bijdraagt tot de optimalisatie van de werking van de dienst en Stad Dendermonde. Je denkt binnen de dienst mee na over de concrete invulling en uitvoering van wettelijk bepaalde procedures. Daarnaast analyseer en onderzoek je de behoeften van de organisatie, waarbij je de gegevens op een gestructureerde wijze geeft om de beleidsvoorbereiding te ondersteunen. Concreet betekent dit dat je cijfermateriaal verzamelt, analyseert en rapporten opmaakt. Je analyseert vragen, problemen en bestaande initiatieven over leefmilieu en afvalbeheer. Je volgt ontwikkelingen en tendensen op en je beoordeelt de inpasbaarheid van beleidsplannen van andere overheden in het eigen beleid. Je bent alert voor de noden en opportuniteiten binnen de stad en bespreekt deze. Bij het uitvoeren van je taken plaats je de kwaliteit van de documenten en gegevens voorop. Je ziet erop toe dat de reglementen, procedures, normen en regelgeving gerespecteerd worden. Je bekijkt de zaken vanuit een kritische blik en doet voorstellen ter verbetering. Jouw kennis houd je up-to-date door regelmatig informatie uit te wisselen met vakgenoten, aanwezigheid op beurzen, studiedagen of vormingsdagen, vakliteratuur bij te houden … Tenslotte neem je actief deel aan projecten en neem je jouw verantwoordelijkheden op binnen een projectteam. Je bent sterk in communicatie, wat zorgt voor een goede coördinatie en opvolging van de verschillende opdrachten en projecten. Communicatie staat centraal in jouw handelingen, schriftelijk en mondeling.

De ideale kandidaat

Ben je geboeid door het onderwerp milieu en wil je meehelpen aan een efficiënt milieubeleid van Stad Dendermonde? Werk je graag met verschillende doelgroepen samen? Solliciteer dan voor deskundige milieu!

De algemene aanwervingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

De diplomavoorwaarden:

 • Houder zijn van een bachelor diploma , ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 
 • Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma dien je een niveautest af te leggen. Enkel indien je slaagt voor deze niveautest kan je deelnemen aan de selectieprocedure.

Extra voorwaarden:

 • Bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder milieuhandhaving’ behalen binnen de 2 jaar na aanstelling

Ons aanbod:

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 883 euro en max. 4 858 euro bruto geïndexeerd maandsalaris)
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon)
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,25 euro/km
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Vele voordelen en kortingen via GSD-V

Het verloop van de selectie:

 1. Preselectie (gunstig/ongunstig): Hierbij worden de cv’s en vragenlijsten gescreend op basis van motivatie, relevante kennis en ervaring, persoonlijke vaardigheden en de link (fit) met onze organisatiewaarden nl. kwaliteit, openheid, verbondenheid, durf en respect. Uit deze preselectie worden maximum de 15 hoogst gerangschikte kandidaten meegenomen in de verdere selectieprocedure. Het resultaat van de eventuele preselectie wordt niet mee geteld in de totale puntenscore.
 2. Eventuele niveautest (gunstig/ongunstig) De kandidaten die niet beschikken over het gevraagd diploma dienen voorafgaand aan de selectieprocedure een niveautest af te leggen. Enkel indien de kandidaat slaagt voor deze niveautest kan deze worden toegelaten aan de selectieprocedure.
 3. Een persoonlijkheidsvragenlijst Een op de functie en werkomgeving gerichte persoonlijkheidsvragenlijst waarvan de resultaten gelden als informatie bij de mondelinge proef
 4. Een gevalstudie (op 40 punten) De gevalstudie peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituatie(s) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan/kunnen voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken, om deze aan de hand van een verslag weer te geven.
 5. Een mondeling gedeelte (op 60 punten) Bij het mondeling gedeelte gebeurt er een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. Dit kan onder meer worden gemeten via het geven van een presentatie van één of meer cases uit de gevalstudie. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek die resulteert in een beoordeling op punten minstens 50 procent behalen en minstens 60 procent op het geheel van het examen.

Interesse? Solliciteer online via www.dendermonde.be – vacatures – deskundige milieu tot en met woensdag 19 april 2023 door je CV, ingevulde vragenlijst en een kopie van je diploma te bezorgen.

Belangrijke data:

We contacteren je met het resultaat van de CV screening vanaf donderdag 27 april 2023.

Indien je een niveautest dient af te leggen, gaat dit digitaal door op vrijdag 28 april 2023.

De case met aaneensluitend het mondeling gedeelte gaat door op dinsdag 2 mei of woensdag 3 mei 2023.

Communicatie: Alle communicatie over de selectieprocedure verloopt via mail. Per stap ontvang je van ons een mail met de nodige informatie.

Nog vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Annelies Van Doren, via vacatures@dendermonde.be of via 052 37 83 01. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, neem je contact op met Koen Biesback via koen.biesback@dendermonde.be.

Contactgegevens
Stad Dendermonde
Franz Courtensstraat 11
9200 DENDERMONDE
België
Aangemaakt door
Stad Dendermonde
Type contract
Onbepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Oost-Vlaanderen
Diploma
Bachelor