Ghent Dredging NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Steenweg 250
9810
Eke
092226157
info@ghentdredging.be
http://www.ghentdredging.be

Omschrijving activiteiten

Bodemsanering, grond- en slibverwerking, waterbouwkundige werken, baggerwerken, wegenbouw en grondwerken

Producten en diensten

 • bodem
  • transport verontreinigde grond
  • drainage en bemaling
   • deepwell
   • drain
   • open bemaling
   • vacuumfilters
  • brownfieldontwikkeling
  • bodemsanering
   • verwijdering
    • stookolietanks
   • thermische reinigingstechnieken
    • on - off site vitrificatie
    • thermische reiniging
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
   • isolatietechnieken
    • bekisting tbv verticale afd.
    • berlinerwand tbv verticale afd.
    • boorpalen wand
    • bovenafdichting kunststoffolie
    • bovenafdichting natuurlijke materialen
    • civiel-technische bovenafd.
    • diepwand
    • horizontale onderafd.
    • scherm
     • foliewand
    • schone leeflaag
    • stalen damwand
   • immobilisatietechnieken
    • in situ vitrificatie
    • infiltratie uithardende stoffen
    • on - off site immobilisatie
    • ex-situ immobilisatie
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • elektroreclamatie zware metalen
    • extractie reiniging
    • infiltratie water
    • sparging
    • UVB tbv extractie
    • zaklaagverwijdering
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • aeroob met slib
    • biofilter
    • biologische water- en luchtzuivering
    • biotrickling
    • thermische verbranding
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
    • landfarming
     • reiniging in depot
    • on
     • off site fytoremediatie
   • afgraven/ontgraven
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
 • water
  • waterzuivering
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • fysische zuivering
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
    • snijden
     • malen
      • snijrooster
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • flotatie
     • flotatie
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • thermische zuivering
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
   • chemische zuivering
    • precipitatie
     • precipitatie
    • oxidatie
     • wet air oxidation en superkritische wateroxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • flocculatie
     • flocculatie
    • extractie
     • extractie
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • elektrolyse
     • (membraan-)elektrolyse
    • elektrocoagulatie
     • elektrocoagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
    • coagulatie
     • coagulatie
   • biologische zuivering
    • Thermofiele aërobe afbraak
    • micro organismen
     • algenvijver
    • macro-organismen
     • mosselbank (zout water)
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
     • drager: zand, klei of lava
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • adsorptie en actief-slib
     • PACT systeem
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
     • airlift reactor
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • SHARON proces (anoxisch)
     • UCT-BCFS
  • slibbehandeling
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
    • thermisch conditioneren
   • slibvalorisatie
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
     • aërobe stabilisatie
     • compostering
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibdroging

Extra info

Ghent Dredging nv is een aannemingsbedrijf actief in algemene waterbouw, baggerwerken, grondwerken en (water)bodemsaneringen.

Binnen onze afdeling Milieu is bodemsanering een discipline waar heel wat verschillende, boeiende kennisgebieden samenkomen: grondverzet met graafmachines, stabiliteit, grondwateronttrekking en -zuivering, grondreiniging, (micro)biologische, chemische en fysische processen in de bodem, boor- en bodeminjectietechnieken, etc... Daarnaast zijn sociale en technisch-commerciële aspecten cruciaal in dit modern en innovatief vakgebied.

Onze inzet, de teamspirit en een goede uitvoering van de uitdagende werken blijft ons boeien!