Interne milieuauditor ISO 14001: 2015

Terug naar filteroverzicht

De taken van een interne milieuauditor

In principe komt iedereen in aanmerking om (een gedeelte van) de organisatie te auditten zolang dit maar gebeurt op basis van voldoende opleiding en professionalisme. Opleiding is daarnaast een specifieke eis van de ISO 14001 en EMAS omdat interne milieuaudits vanuit een andere invalshoek gebeuren dan bv. de kwaliteitsaudits. Een audit moet professioneel voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd worden.

De taak van de interne milieuauditor komt neer op het volgende:

 • Toetsen van de volledigheid van de milieuzorg t.o.v. het beschreven milieuprofiel van de organisatie
 • Toetsen van de organisatorische opvolging en implementatie van de milieuwetgeving
 • Toetsen of de schriftelijk beschreven milieueisen nageleefd worden
 • Opmaak van een auditrapport en rapporteren aan de directie
 • Medewerkers sensibiliseren voor continue verbetering

Al deze taken komen in de opleiding ruimschoots aan bod.

De 'Compliance audit'

Naast de organisatorische milieuaudit (ook systeemaudit genoemd), gebeurt de eigenlijke controle op de naleving van de wet (de compliance audit) door de milieucoördinator of speciaal opgeleide milieuauditoren.

Tot voor kort beperkte het bedrijfsmilieubeleid zich veelal tot het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen en het naleven van een aantal door de overheid opgelegde verplichtingen. Bedrijven ondergingen de milieuwetgeving met weinig enthousiasme.

Het decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg verandert dit. De milieucoördinator waakt over het respecteren van de milieuwetgeving. Het is van essentieel belang zowel voor hem/haar als voor het bedrijf op de hoogte te zijn van de relevante milieuwetgeving en op een adequate wijze na te gaan in welke mate de bedrijfssituatie in overeenstemming is met wat de wetgever vraagt. Als uw bedrijf een milieuzorgsysteem (ISO 14001 of EMAS) wenst te implementeren, is een vereiste, bij het uitvoeren van de initiële doorlichting of de milieuanalyse, na te gaan in hoever het bedrijf conform is met de wetgeving. Ook in het kader van een reeds bestaand milieuzorgsysteem is het regelmatig uitvoeren van een ‘compliance audit' een vereiste.

Als milieucoördinator of als milieuverantwoordelijke van een bedrijf is uw eerste opdracht op een georganiseerde en gestructureerde wijze de naleving van de wetgeving te controleren. Deze opleidingsdag zal u daarbij zeker een hulp zijn.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na deze opleiding:

 • Bent u in staat een interne milieuaudit succesvol te voeren
 • Is het duidelijk dat milieuzorg geïntegreerd zit in de volledige bedrijfsvoering
 • Is het duidelijk dat de organisatie periodieke audits vereist
 • Hebt u een systematiek gevonden om de milieucoördinator te auditeren
 • Is het duidelijk dat de auditoren en de milieucoördinator elkaar perfect aanvullen

De cursus omvat kennisoverdracht, oefeningen en een praktijkvideo. Voorkennis van ISO 14001 en/of EMAS is niet vereist, maar een beetje affiniteit met milieu en voorkennis van managementsystemen in het algemeen is aangewezen.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor:

 • Kwaliteitsverantwoordelijken die het bestaande auditplan willen uitbreiden met milieuaudits
 • Milieucoördinatoren die milieuaudits willen hanteren als perfect hulpmiddel om de milieuproblematiek volledig onder controle te houden
 • Toekomstige milieuauditoren van ISO 14001 of EMAS-bedrijven
 • Kwaliteitsauditoren die zich de knepen van een milieuaudit willen eigen maken
 • Managers die hun basiskennis over milieuzorgsystemen en de uitvoering van audits willen verruimen
 • Personen die zich voorbereiden om evaluaties uit te voeren binnen een industriële omgeving en die een basiskennis bezitten over milieuzorgsystemen (ISO 14001)
 • Milieuexperts die hun technische kennis willen aanvullen met kennis van milieumanagementsystemen en de beheersing ervan

Deze cursus komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel certificaat.

Programma

DAG 1: Het begrip milieuaudit, kernelementen van ISO 14001:2015 en het auditproces

 • De verschillende soorten milieuaudits : ISO 14001:2015, EMAS, decretale audit, milieudoorlichting,…
 • De logica van een milieumanagementsysteem
 • Gedetailleerde bespreking van de eisen van ISO 14001:2015
 • Bespreking van het auditproces : plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits.
 • Oefeningen op auditvragen en het inschatten van non-conformiteiten

DAG 2: Auditvaardigheden en rollenspel

 • De auditvaardigheden
 • Toepassen van het aangeleerde in een volledig uitgewerkt rollenspel

Praktische voorbeelden en tools

De docenten zijn ervaren in het uitvoeren van interne milieuaudits en geven tijdens deze opleiding zeer concrete voorbeelden en handige tools. Korte praktijkoefeningen en een uitgebreide case stellen u in staat om de opgedane kennis onmiddellijk te verwerken. Uitgewerkte vragenlijsten en checklists helpen u onmiddellijk aan de slag te gaan.

 

Kostprijs: 1160 euro.

Locatie: Serwir Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas

Organisator: Amelior

Extra informatie: http://www.amelior.be/nl/opleidingen/milieu-energie/auditor/iso14001-2015-interne-milieuauditor

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk Tel: 056/23.20.60
Datum:
04/05/2020
Geplaatst door:
Amelior