Epro Consult B.V.

Terug naar filteroverzicht

Contact

Pelikaanstraat 22
8916 AE
Leeuwarden
0031621540138
r.ongenae@eproconsult.nl
http://www.eproconsult.nl

Omschrijving activiteiten

De belangrijkste activiteiten van Epro Consult liggen op het terrein van energie: energietransitie, EED-audits, energiebesparing, energieaudit, EBO, energie-efficiencyplannen, energiezorg (ISO 50001), milieuzorg, duurzame energie, optimalisatie watergebruik, duurzame bedrijventerreinen, energie prestatie keur (EPK), CO2-emissiehandel, focus op industrie en grotere gebouwen en gebouwcomplexen. Van studie t/m begeleiding bij de realisatie van maatregelen. •

Producten en diensten

 • water
  • thermische behandeling afvalwater met veel zout
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • drinkwater
   • distributie
   • behandeling
    • membraanfilters
 • diensten
  • overheidsinstellingen
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • subsidies
   • milieu-audits
    • begeleiding
  • educatie
   • energie
  • preventie
   • beste beschikbare technologie
   • good housekeeping
   • levenscyclusanalyse
   • emissiepreventie
    • lucht
    • water
  • software
   • energie-installaties
   • proces-optimalisatie
   • warmtestudies
  • emissiehandel
   • opstelling monitoringplan
   • strategiebepaling
   • studies
 • energie
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • isolatie
   • isolatiematerialen
    • energiezuinige beglazing
    • kunststoffen
     • andere materialen
     • glaswol
     • polystyreen
     • PUR
     • rotswol
    • natuurlijke
     • andere materialen
     • kurk
     • papier
  • koeling
   • absorptiekoelmachines
   • airconditioning
   • compressiekoelmachines
   • engineering
   • koelinstallaties
  • overige producten
   • chemicaliën
   • compressoren
   • condensatoren
   • meet- en regelapparatuur
   • piping
   • pompen
   • schakelborden
   • turbines
   • ventilatoren
   • warmterecuperatiesystemen
    • koeltorens
  • verwarming
   • branders
   • convectoren
   • ketels
   • radiatoren
   • regelapparatuur
   • vloerverwarming
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • studies
  • fossiele brandstoffen
   • aardgas
    • branders
    • distributie
    • installaties
    • ketels
    • low-NOx branders
    • meters
    • transport
   • propaan
    • butaan
     • branders
     • erkend installateur
     • installaties
     • ketels
     • leverancier
     • low-NOx branders
     • tanks
  • hernieuwbare energie
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • installaties
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
    • thermische zonne-energie
     • installaties
     • toebehoren
     • warmteopslag
     • warmtetransport
     • zonneboilers
     • zonnepanelen
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • mest

Extra info

Schakelt u Epro Consult in, dan zorgt u niet alleen voor handhaving van de wettelijke eisen, maar gaat u direct een aantal stappen verder. Met minder energiekosten, draagt u bij aan een beter milieu en een duurzame toekomst. Epro Consult neemt u daarbij graag alle energiezorgen uit handen.

Epro Consult maakt uw energieverbruik inzichtelijk en optimaliseert uw energiekosten. Aan de hand van een energiebesparingsplan (EBP) of energie-efficiencyplan (EEP) kunnen wij uw energieverbruik structureel verminderen. Wij helpen u bij het invoeren van energiezorg (al dan niet ISO 50001 gecertificeerd) waardoor u meer vat krijgt op uw energieverbruiken.

Energie besparing en installatietechniek in de industrie.

Auteurs: Dipl. Ing. John Geurts MBE, register energieadviseur en ir. Ron Ongenae, register energieadviseur, beiden werkzaam bij Epro Consult B.V.

In de industrie worden verschillende utiliteiten gebruikt, voorbeelden daarvan zijn stoom, warm of heet water, perslucht, vacuüm, koeling door koelinstallaties en koeling door lucht of water. Uiteraard zijn er naast deze conventionele installaties opties denkbaar voor duurzame energieoplossingen. In de praktijk zijn slechts in beperkte mate duurzame energietoepassingen te vinden die aansluiten bij de energievraag bij bedrijven (denk aan biogasproductie en zon-pv op daken).

In Nederland zijn verschillende bedrijven actief die installaties leveren voor de industrie. Hierna wordt met name ingegaan op de installaties die de utiliteiten opwekken. Om vast te stellen welke installatie past bij een bedrijf zijn een aantal zaken van belang:

 1. Wat is de energievraag, inclusief, pieken en dalen in de vraag?

 2. Hoe kun je die energievraag invullen?

 3. Hoeveel energie en kosten brengt de installatie met zich mee en hoe kan dan beheerst worden?

Veel bedrijven hebben al installaties staan en kunnen om uiteenlopende redenen op zoek gaan naar een nieuwe installatie ter vervanging of als aanvulling op de bestaande installaties. Als voorbeeld wordt uitgegaan van een casus met een bestaande stoomketel.

De huidige stoomketel heeft een capaciteit van 10 ton/h stoom van ca. 15 bar. De ketel vertoont regelmatig storingen en de onderhoudskosten nemen dan ook gestaag toe. Ook zijn er problemen met de waterbehandeling en is het niet duidelijk of de rookgaskoeler (economiser) nog wel naar behoren functioneert. Na een grondige evaluatie besluit het bedrijf de bestaande stoomketel te vervangen en benadert hiervoor een installateur.

De installateur zoekt een passende stoomketel met de bijbehorende randapparatuur uit en offreert dat samen met een meer-jaren onderhoudscontract aan het bedrijf. De nieuwe ketel heeft precies dezelfde capaciteit en dezelfde stoomdruk als de bestaande ketel, inclusief een economiser.

Zo op het eerste gezicht is er niet veel bijzonders aan de hand: een prima nieuwe ketel, de kosten zijn goed in beeld en het onderhoudscontract sluit goed aan bij wat het bedrijf graag wil.

Energievraag

Wat nu als het bedrijf eerst een energiebesparingsonderzoek had laten uitvoeren (door een gecertificeerd energieadviseur) en die komt tot de conclusie dat de volgende besparingen mogelijk zijn (met een terugverdientijd korter dan 3 jaar):

 • Warmteterugwinning uit het proces

 • Op sommige plaatsen het vervangen van stoom door heet water uit een CV-systeem

Neem daar nog bij dat de productie binnen nu en 5 jaar zal worden verhoogd met ca. 10% per jaar en er ontstaat een heel andere energievraag! Als geen of minder stoom nodig is (bijvoorbeeld omdat restwarmte kan worden ingezet of omdat de benodigde procestemperatuur niet per se door stoom hoeft te worden ingevuld) volstaat ook een kleinere ketel. Een grote besparing want een kleinere ketel kost minder in aanschaf, heeft lagere onderhoudskosten en een hogere energie-efficiency!

Tip 1: een bedrijf doet er verstandig aan eerst de energievraag goed in kaart te brengen en daarna pas een offerte aan te vragen voor een nieuwe stoomketel.

Dan is er nog de vraag hoe de energievraag (in dit geval stoom) er per tijdseenheid uitziet. Met andere woorden: is de belastingduurcurve bekend waaruit afgelezen kan worden wat de piekverbruiken zijn? Als in het geval van de stoomketel de gemiddelde belasting ca. 5 ton/h stoom bedraagt en er gedurende bijv. 5% van de tijd tussen de 7 en 8 ton/h stoom gevraagd wordt (ook in het toekomstige plaatje), heeft heb bedrijf dan een stoomketel nodig die 10 ton/h aankan?

In dit geval doet het bedrijf er verstandig aan om na te gaan of de pieken vermeden kunnen worden of dat ze door te bufferen kunnen worden beperkt. Dergelijke optimalisaties kunnen ook doorwerken in goedkopere energiecontracten bijvoorbeeld door een lager gecontracteerd vermogen.

Tip 2: baseer een keuze voor een bepaalde capaciteit op een geoptimaliseerde energievraag, waarin ook rekening is gehouden met de mogelijkheid om schommelingen in de energievraag op te vangen.

Onderhoud en monitoring

Goed onderhoud aan de installaties is altijd zinvol. Maar laat dan niet alleen het onderhoud verzorgen, kijk ook naar de rendementen van de installaties en definieer ook hoe het rendement wordt vastgesteld.

Bij veel installaties komt warmte vrij die in sommige situaties nuttig gebruikt kan worden. Als de nuttige restwarmte gebruikt wordt voor bijvoorbeeld ruimteverwarming of het maken van warm water is het wellicht zinvol om ook die apparaten mee te nemen in het reguliere onderhoud. Datzelfde geldt voor warmteterugwinning uit het spuiwater van de ketel en de optie om eventueel naast de economiser een rookgascondensor te installeren.

Bij nieuwe installaties zijn de kosten voor meetapparatuur een extra kostenpost, die om die reden soms wordt weggestreept. Bij grotere installaties is het ontbreken van meetinstrumenten vaak in een later stadium alleen tegen hoge meerkosten te verhelpen. Het is zeker niet zo dat alle installaties individueel bemeterd hoeven te worden, maar zeker bij de grotere energieverbruikers kan het helpen om de kosten te beheersen door te beschikken over geschikte data om op basis daarvan de energiegebruiken te kunnen volgen en te kunnen analyseren en verklaren. Als installaties niet voorzien zijn van (voldoende) meetinstrumenten kan bij het onderhoud gevraagd worden om metingen te verrichten om op die manier inzicht te krijgen in de rendementen van de installatie.

Tip 3: bij aanschaf van installaties dient ook rekening gehouden worden met het onderhoud en het verzamelen van data op basis waarvan vastgesteld kan worden of de installatie werkt volgens de opgegeven specificatie.

Tot slot

Bedrijven slaan vaak de stap naar de adviseur over omdat de adviseur tijd en geld kost. Wat vaak vergeten wordt is dat een gekwalificeerd energieadviseur (leden van FedEC) veel kosten en ergernis kan besparen. Naar onze mening heeft de energieadviseur specifieke kennis om uw geoptimaliseerde energievraag vast te stellen. Op basis daarvan kan de installateur zijn of haar kennis inzetten om een optimale installatie aan te bieden.