Zaak C-411/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Grondwettelijk Hof — België) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw/Ministerraad (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Verdrag van Espoo — Verdrag van Aarhus — Instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna — Richtlijn 92/43/EEG — Artikel 6, lid 3 — Begrip „project” — Beoordeling van de gevolgen voor het betrokken gebied — Artikel 6, lid 4 — Begrip „dwingende redenen van groot openbaar belang” — Behoud van de vogelstand — Richtlijn 2009/147/EG — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten — Richtlijn 2011/92/EU — Artikel 1, lid 2, onder a) — Begrip „project” — Artikel 2, lid 1 — Artikel 4, lid 1 — Milieueffectbeoordeling — Artikel 2, lid 4 — Vrijstelling van beoordeling — Geleidelijke uitstap uit kernenergie — Nationale wettelijke regeling die voorziet in het heropstarten van de industriële elektriciteitsproductie van een buiten werking gestelde kerncentrale voor een periode van bijna tien jaar, waardoor het aanvankelijk door de nationale wetgever vastgestelde tijdstip voor de desactivering en het stopzetten van de activiteiten van die kerncentrale met tien jaar wordt uitgesteld, en die daarnaast voorziet in het uitstel, eveneens met tien jaar, van de aanvankelijk door die wetgever vastgestelde termijn voor de desactivering en het stopzetten van de industriële elektriciteitsproductie van een in gebruik zijnde centrale — Geen milieueffectbeoordeling)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa