Verordening (EU) 2017/706 van de Commissie van 19 april 2017 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft huidsensibilisering en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1688 van de Commissie

Documenten

Publicatiedatum

do, 20/04/2017

Regio

Europa