P8_TA(2015)0258 Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG (COM(2014)0020 — C8-0016/2014 — 2014/0011(COD)) P8_TC1-COD(2014)0011 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 8 juli 2015 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2015/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG

Documenten

Publicatiedatum

vr, 11/08/2017

Regio

Europa