16 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot opstelling van de lijst van de broeikasgasuitstotende installaties en activiteiten bedoeld in het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 maart 2018

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië