P8_TA(2018)0277 Mededeling van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur: intrekking ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EU) nr. 256/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie (COM(2017)0769 — C8-0448/2017 — 2017/0347(COD)) P8_TC1-COD(2017)0347 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 juli 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/… van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EU) nr. 256/2014 inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa