07/01/2012 - 10:05

Het ontwerpbesluit project-m.e.r.-screening

Terug naar artikeloverzicht

In een arrest van 24 maart 2011 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de Vlaamse regelgeving op het gebied van milieueffectbeoordeling van projecten niet in overeenstemming is met een aantal bepalingen uit de project-MER-richtlijn. Kort gezegd oordeelt het Hof dat de huidige Vlaamse regeling niet waarborgt dat alle projecten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, aan een milieubeoordeling worden onderworpen. Vlaanderen geeft uitvoering aan dit arrest door middel van het decreet van 23 maart 2012 tot wijziging van het Milieuvergunningendecreet, het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Dit decreet voert een project-m.e.r.-screeningsprocedure in, zowel voor milieuvergunningsaanvragen als voor aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning, die van toepassing is op voorgenomen projecten die de drempelwaarden in bijlage II bij het project-MER-besluit van 10 december 2004 niet overschrijden. Het decreet van 23 maart 2012 is tot stand gekomen op basis van een voorstel van decreet en werd niet voor advies voorgelegd aan de raden. De adviesvraag heeft betrekking op het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering beoogt te geven aan het decreet van 23 maart 2012.

Uitgever:  Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij - SMALV